Algemene Voorwaarden van:
Noldus Keukenmontage gevestigd aan de Anna Paulownastraat 7 te Zwijndrecht

Op alle verkopen en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN NOLDUS KEUKENMONTAGE

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Noldus Keukenmontage, gevestigd te Zwijndrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 230668970, hierna te noemen ‘Noldus Keukenmontage’, en een klant, waarop Noldus Keukenmontage deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, hierna te noemen ‘de Klant’, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder ‘klant’ wordt in deze voorwaarden zowel verstaan een bedrijf dat met Noldus Keukenmontage een overeenkomst sluit tot het verrichten van montagewerkzaamheden bij zakelijke en particuliere klanten van dit bedrijf, als particulieren met wie Noldus Keukenmontage een overeenkomst tot montagewerkzaamheden sluit.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Noldus Keukenmontage, voor de uitvoering waarvan door Noldus Keukenmontage derden dienen te worden betrokken.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn geschreven voor Noldus Keukenmontage.|
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Noldus Keukenmontage en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.7 Indien Noldus Keukenmontage niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Noldus Keukenmontage in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Noldus Keukenmontage zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Noldus Keukenmontage kan niet aan zijn offertes of aanbieding worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn voor particuliere klanten inclusief BTW(21%) en voor zakelijke klanten exclusief BTW (21%). Eventuele verzend- en administratiekosten worden te allen tijde separaat weergegeven. Alle aanbiedingen zijn exclusief reiskostenvergoeding op basis van €0,19/km, die Noldus Keukenmontage separaat in rekening brengt.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Noldus Keukenmontage daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Noldus Keukenmontage anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Noldus Keukenmontage niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.6 Meerwerk maakt geen onderdeel uit van de oorspronkelijke montage-opdracht, tenzij dit nadrukkelijk aldus is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot meerwerk verbindt de Klant zich aan betaling van dit meerwerk tegen het op dat moment geldende meerwerk uurtarief van Noldus Keukenmontage. Onder meerwerk wordt tevens verstaan de werkzaamheden die Noldus Keukenmontage buiten de met de Klant overeengekomen montage-datum (data) verricht om de montage van een keuken te voltooien, als gevolg van een doen dan wel een nalaten van de Klant, daaronder tevens begrepen het op de montage-datum (data) niet aanwezig zijn van alle voor die montage benodigde keukenmaterialen.

Artikel 3 – Contractduur; opleveringstermijn, uitvoering en wijzigingen.

3.1 De overeenkomst tussen Noldus Keukenmontage en de Klant die handelt in de uitoefening van een bedrijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, terwijl de overeenkomst tussen Noldus Keukenmontage en een Klant welke niet handelt in de uitoefening van een bedrijf slechts geldt gedurende de tijd dat de opdracht wordt uitgevoerd. Voor beide situaties geldt de mogelijkheid dat uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of dan partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Is voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Noldus Keukenmontage derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Noldus Keukenmontage dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.3 Noldus Keukenmontage kan voor de levering van zijn diensten gebruik maken van monteurs in eigen dienst en/of van monteurs van externe partijen die door Noldus Keukenmontage worden ingehuurd.
3.4 Bij het plaatsen van een keuken (dus niet wanneer er sprake is van meerwerk) dient de te monteren keuken reeds volledig, dat wil zeggen inclusief alle daarbij behorende materialen, in de ruimte aanwezig te zijn waar de keuken gemonteerd dient worden, zodat de monteur direct kan beginnen met diens werk. De Klant dient er voor zorg te dragen dat de monteur toegang heeft tot de montageruimte. Indien de monteur niet direct kan beginnen met montage van de keuken, wordt de wachttijd doorbelast aan de klant, per uur te berekenen, met een minimum van 1 uur.
3.5 Indien de Klant op dag van aanvang van de werkzaamheden niet aanwezig is of in het geval gas- en/of stroom- en/of waterleiding niet op de juiste plek c.q. volgens het leidingsschema door of namens de Klant zijn aangelegd en/of het stucwerk op de mu(u)r(en) van de keukenruimte nog niet droog is, zal de monteur na 30 minuten onverricht ter zake vertrekken. Noldus Keukenmontage is gerechtigd om derhalve een volledige werkdag vermeerderd met gemaakte onkosten aan de Klant in rekening te brengen. Indien een Klant binnen 24 uur voor aanvang van de montage dag de montage (tijdelijk) annuleert. Noldus Keukenmontage hanteert een standaard onkostenvergoeding van € 400.- per gebeurtenis.
3.6 In geval de muren van de ruimte waarin de keuken door Noldus Keukenmontage wordt gemonteerd niet uiterlijk op de dag van aanvang van de werkzaamheden door of namens Klant vlak en/of waterpas zijn gemaakt, en/of alsdan de hoeken van de muren kleiner of groter blijken dan 90 graden, kan Noldus Keukenmontage er voor kiezen de keuken niet te monteren, terwijl dit niet de Klant ontslaat een eventuele kostenvergoeding aan Noldus Keukenmontage te betalen, zoals bedoeld in artikel 3.5. Voor het geval Noldus Keukenmontage de keuken wel monteert, ondanks dat de muren niet vlak en/of waterpas zijn en/of de hoeken van de muren kleiner of groter blijken dan 90 graden, kan Noldus Keukenmontage niet door de Klant er aansprakelijk voor worden gesteld dat de keuken niet goed passend is gemonteerd. 
3.7 De monteur van Noldus Keukenmontage pakt de keuken in aanwezigheid van de Klant uit om eventuele transportschade direct te kunnen constateren. Hiervoor zal door de Klant worden getekend op het opleveringslijst.
3.8 Noldus Keukenmontage is gerechtigd om de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uit te voeren werk in delen te factureren.
3.9 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Noldus Keukenmontage de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
3.10 Indien Noldus Keukenmontage gegevens behoeft van de Klant, welke nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Noldus Keukenmontage ter beschikking heeft gesteld.
3.11 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoord of verlaagd. Noldus Keukenmontage zal daarvan zoveel als redelijkerwijs mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.12 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Noldus Keukenmontage gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Noldus Keukenmontage bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van het gewijzigde levert evenmin wanprestatie van Noldus Keukenmontage op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
3.13 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Noldus Keukenmontage een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.14 Indien de Klant in gebreke is met de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Noldus Keukenmontage gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Noldus Keukenmontage daardoor direct of indirect ontstaan.
3.15 Indien Noldus Keukenmontage bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Noldus Keukenmontage onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk onder voorbehoud niet is opgegeven (1) Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst, (2) indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Noldus Keukenmontage toekomende bevoegdheid of een op Noldus Keukenmontage rustende verplichting in gevolge de wet, (3) In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Noldus Keukenmontage alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 – Opschorting ontbinding en opzegging van de overeenkomst

4.1 Noldus Keukenmontage is bevoegd om nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien (1) de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, (2) na het sluiten van de overeenkomst Noldus Keukenmontage ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, (3) de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, (4) Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Noldus Keukenmontage kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Noldus Keukenmontage gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, (5) Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dan nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Noldus Keukenmontage kan worden gevergd.
4.2 Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is Noldus Keukenmontage gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Noldus Keukenmontage hanteert hiervoor minimaal 30% van de oorspronkelijk overeengekomen aanneemsom met een minimum van € 250.- tot een maximum van 70% van de oorspronkelijke aanneemsom, afhankelijk van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. 
4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden door de Klant zijn de vorderingen van Noldus Keukenmontage op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Noldus Keukenmontage de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken de wet en overeenkomst.
4.4 Indien Noldus Keukenmontage op gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Noldus Keukenmontage, zal Noldus Keukenmontage in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen van aan Noldus Keukenmontage is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Klant in rekening gebracht. Noldus Keukenmontage zal de Klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk vooraf inlichten ter van de omvang van deze kosten. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Noldus Keukenmontage genoemde termijn te voldoen, tenzij Noldus Keukenmontage anders aangeeft.
4.6 In het geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Noldus Keukenmontage vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vordering van Noldus Keukenmontage op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.7 Indien de Klant de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoeren afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.
Indien de Klant de overeengekomen werkzaamheden annuleert, wanneer annulering niet door Noldus Keukenmontage wordt gedaan of veroorzaakt, minder 1 week voorafgaande aan de bevestigde uitvoeringsdatum van de werkzaamheden, behoudt Noldus Keukenmontage zich het recht voor om 30% annuleringskosten, met een minimum van € 400.-, van het totale overeengekomen bedrag in rekening te brengen aan de Klant.

Artikel 5 – Overmacht

5.1 Noldus Keukenmontage is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens te wet, en rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Noldus Keukenmontage geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Noldus Keukenmontage niet instaat is zijn verplichtingen na te komen. Noldus Keukenmontage heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Noldus Keukenmontage zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Noldus Keukenmontage kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
5.4 Indien Noldus Keukenmontage ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komende zelfstandige waarde toekomt, is Noldus Keukenmontage gerechtigd om het reeds na gekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

6.1 Betaling van een verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag dient contant, per PIN of per bankoverschrijving voldaan te zijn, voor aanvang van de dienstverlening zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als datum van betaling geldt de dag waarop de betaling op onze kas is gestort, resp. wij van de bank of girodienst de bevestiging van ontvangst van de betaling hebben ontvangen. Het tijdstip van geven van de betalingsopdracht door de koper of van uitvoering door diens bank of girodienst is hiervoor niet bepalend.
6.2 Noldus Keukenmontage is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling of borgstelling te vragen.
6.3 Indien de Klant in gebreke blijft in de (tijdige) betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van een consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.4 Noldus Keukenmontage heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.
6.5 Noldus Keukenmontage kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Noldus Keukenmontage kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.7 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. Buitengerechtelijke kosten worden bereken op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Noldus Keukenmontage echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens een rente verschuldigd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Noldus Keukenmontage in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Noldus Keukenmontage totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Noldus Keukenmontage gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2 Voor het geval Noldus Keukenmontage zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat toestemming aan Noldus Keukenmontage en door Noldus Keukenmontage aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Noldus Keukenmontage zich bevinden en die zaken terug te nemen. 

Artikel 8 – Garanties, onderzoek en reclame

8.1 De door Noldus Keukenmontage te leveren zaken voldoen aan aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van leveren redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik al daar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Noldus Keukenmontage kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
8.2 Op producten geleverd door Noldus Keukenmontage aan de Klant geldt een garantietermijn van 1 jaar, tenzij schriftelijk anders aangegeven door Noldus Keukenmontage. Indien het door Noldus Keukenmontage geleverde product een elektronisch apparaat betreft, geldt de door de fabrikant geleverde garantievoorschriften. De fabrikant handelt in dergelijke gevallen de garantie met de Klant af.
8.3 Op montage- en bouwtechnische diensten door Noldus Keukenmontage geleverd aan de Klant geldt een garantietermijn van 24 maanden na levering.
8.4 De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen te worden vermeld op een opleverrapport en samen met de monteur ondertekend te worden. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk mogelijke omschrijving van het gebrek te omvatten, zodat Noldus Keukenmontage in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Noldus Keukenmontage in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of door derden, wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Noldus Keukenmontage, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Noldus Keukenmontage geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
8.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijd is gereclameerd, dan zal Noldus Keukenmontage de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retour ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Noldus Keukenmontage, vervangen of zorg dragen voor het herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om de vervangen zaak aan Noldus Keukenmontage of diens opdrachtgever te retourneren en de eigendom daarover aan Noldus Keukenmontage of diens opdrachtgever te verschaffen, tenzij Noldus Keukenmontage anders aangeeft.
8.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Noldus Keukenmontage daardoor gevallen, integraal in rekening van de Klant.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

9.1 Indien Noldus Keukenmontage aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2 Noldus Keukenmontage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Noldus Keukenmontage is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3 Noldus Keukenmontage is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: -de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Noldus Keukenmontage aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Noldus Keukenmontage toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9.4 Noldus Keukenmontage is nimmer aansprakelijk voor directe schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
9.5 Indien Noldus Keukenmontage aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Noldus Keukenmontage beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.6 De aansprakelijkheid van Noldus Keukenmontage is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag ter uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9.7 Indien Noldus Keukenmontage werkzaamheden uitvoert in opdracht van een tussenpersoon, handelaar of derde verwerpt Noldus Keukenmontage elke aansprakelijkheid anders dan de aansprakelijkheid die feitelijk betrekking heeft op de werkzaamheden van Noldus Keukenmontage.
9.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Noldus Keukenmontage of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 – Verjaringstermijn

10.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Noldus Keukenmontage en de door Noldus Keukenmontage bij de uitvoering van de overeenkomst betrekken derden, één jaar.
10.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak en/of werkzaamheden niet aan de overeenkomst zouden beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door de verloop van twee jaar nadat de Klant Noldus Keukenmontage van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 – Risico-overgang

11.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van Klant worden gebracht.

Artikel 12 – Vrijwaring

12.1 De Klant vrijwaart Noldus Keukenmontage voor eventuele aanspraken op derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Noldus Keukenmontage toerekenbaar is.
12.2 Indien Noldus Keukenmontage uit diens hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Noldus Keukenmontage zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld hetgeen te doen dan dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Noldus Keukenmontage, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Noldus Keukenmontage en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Noldus Keukenmontage partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 – Wijziging voorwaarden

14.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Noldus Keukenmontage.
14.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Download de Algemene voorwaarden in PDF